แจ้งเลื่อนการประชุมเจ้าหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

แจ้งเปลี่ยนชื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุด

แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ซื้อที่ดินและศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (ฉบับแก้ไข)

แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในเรื่องที่สำคัญ

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 26 เมษายน 2564

แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ซื้อที่ดินและศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ POST และ THAI ระหว่างวันที่ 16 เม.ย. 64 - 17 พ.ค. 64 โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance

แนวทางการดำเนินการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กรณีส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งดำเนินการกับ POST และ THAI กรณีส่วนผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์

งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไขรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหน้าที่ 2)

ชี้แจงรายงานผู้สอบบัญชีกรณีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ฉบับแก้ไข)