แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารแผนเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4

ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และสรุปสาระสำคัญของแผนฟื้นฟูกิจการ

การลาออกจากตำแหน่งกรรมการ

การลาออกและแต่งตั้ง รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การไต่สวนเพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และวันที่ศาลกำหนดนัดฟังคำสั่ง

การลาออกจากตำแหน่งกรรมการ

แจ้งมติที่ประชุมเจ้าหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันซื้อขายสุดท้ายของ POST และ THAI

17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันซื้อขายสุดท้ายของ POST และ THAI

แจ้งการไม่ส่งงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันซื้อขายสุดท้ายของ POST และ THAI