รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ สำหรับงวดระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2565 (ปีที่ 1 ไตรมาสที่ 4)

ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP, NP หลักทรัพย์ของ THAI กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. งวดสะสมสามเดือน (F45) (สอบทานแล้ว)

งบการเงินสะสมสามเดือน ปี2565 (สอบทานแล้ว)

นำส่งงบการเงินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

ชี้แจงรายงานผู้สอบบัญชีกรณีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2565

แจ้งเปลี่ยนนโยบาย การส่งงบการเงิน (แก้ไข)

แจ้งเปลี่ยนนโยบาย การส่งงบการเงิน

แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการในเรื่องการอนุมัติงบการเงิน การงดจ่ายเงินปันผล และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี (แก้ไข PDF)

แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการในเรื่องการอนุมัติงบการเงิน การงดจ่ายเงินปันผล และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี (เพิ่ม Template)

แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในเรื่องที่สำคัญ