รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ ครั้งที่ 1 สำหรับงวดระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2564

การแต่งตั้งรักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

แจ้งการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย SP, NP หลักทรัพย์ของ THAI กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. งวดครึ่งปี (F45) (สอบทานแล้ว)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งวดครึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564

ชี้แจงรายงานผู้สอบบัญชีกรณีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2564

งบการเงิน งวดครึ่งปี 2564 (สอบทานแล้ว)

นำส่งงบการเงินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ขอแจ้งรายชื่อหลักทรัพย์ที่จะไม่นำมารวมในการคำนวณดัชนี

สายการบินไทยสมายล์ประกาศหยุดให้บริการเส้นทางบินภายในประเทศชั่วคราว