ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ POST และ THAI ระหว่างวันที่ 16 เม.ย. 64 - 17 พ.ค. 64 โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance

แนวทางการดำเนินการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กรณีส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งดำเนินการกับ POST และ THAI กรณีส่วนผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์

งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไขรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหน้าที่ 2)

ชี้แจงรายงานผู้สอบบัญชีกรณีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ฉบับแก้ไข)

การนำส่งแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

การลาออกจากตำแหน่งของกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ชี้แจงเรื่องการส่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ฉบับภาษาอังกฤษ (ฉบับแก้ไข)

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหยุดทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า THAI Futures.

ตลท. ขึ้น "SP" หลักทรัพย์ THAI ซึ่งอาจเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนและขึ้น SP , NP กรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินปี 63

ชี้แจงเรื่องการส่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ฉบับภาษาอังกฤษ