รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก พร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือ และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 มีรายละเอียดดังนี

ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. กระทรวงการคลัง 1,113,931,061 51.03
2. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 165,037,582 7.56
3. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 165,037,582 7.56
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 71,645,528 3.28
5. ธนาคาร ออมสิน 46,409,885 2.13
6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 32,905,371 1.51
7. นายทรงศักดิ์ จิตเจือจุน 28,508,500 1.31
8. นายเอี่ยม อาชวกุลเทพ 17,081,400 0.78
9. STATE STREET EUROPE LIMITED 14,228,935 0.65
10. นายวิชัย คณาธนะวนิชย์ 13,225,500 0.61

ข้อมูลจากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563