ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อ
THAI
ประเภทธุรกิจ
บริการขนส่งทางอากาศและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เลขทะเบียนบริษัท
0107537001757
โทรศัพท์
+66 2545 1000, +66 2025 1000
THAI Contact Center
+66 2356 1111
Cargo Contact Center
+66 2137 4200
Royal Orchid Holiday
+66 2356 2888

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วดังนี้

ทุนจดทะเบียน 2,698,900,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมมูลค่า 26,989,009,500 บาท

ทุนชำระแล้ว 2,182,771,917 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมมูลค่า 21,827,719,170 บาท

ข้อมูลนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 10

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ชนิดของหุ้น ทุน จดทะเบียน ชำระแล้ว (ล้านบาท) สัดส่วน การถือหุ้น (%)
บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด
89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2117-8824
โทรสาร 0-2117-8895
บริการขนส่งผู้โดยสาร และสินค้า สามัญ 1,800.00 100.00
บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จำกัด
89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2207-9090
โทรสาร 0-2207-9180
บริการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับการสำรองที่นั่งโดยสาร และบริการเดินทางอื่นๆ ให้กับตัวแทนจำหน่าย สามัญ 15.00 55.00
บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด
89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2545-1267
โทรสาร 0-2545-1535
บริหารจัดการเรื่องบุคลากร ให้กับบริษัทฯ สามัญ
บุริมสิทธิ
0.98
1.02
49.00
(มีอำนาจ ควบคุม)
บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด
89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2545-4603
โทรสาร 0-2545-4602
บริการฝึกอบรมด้านการบิน สามัญ
บุริมสิทธิ
0.98
1.02
49.00
(มีอำนาจ ควบคุม)
บริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จำกัด
89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2356-2888
โทรสาร 0-2288-7158
บริการท่องเที่ยวและกิจกรรม ท่องเที่ยว สามัญ
บุริมสิทธิ
0.49
0.51
ถือหุ้นผ่าน บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส 49.00 (มีอำนาจ ควบคุม)
บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ต โฮเต็ล จำกัด
333 หมู่ 10 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0-2566-1020-1
โทรสาร 0-2566-1941
โรงแรมและร้านอาหาร สามัญ 120.00 40.00
บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จำกัด
10/3 หมู่ 6 ถนนสนามบิน ตำบลไม้ขาว
อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทรศัพท์ (076) 327-497-502
โทรสาร (076) 327-123-4
ครัวการบิน สามัญ 100.00 30.00
บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด
999 อาคารโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
หมู่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2131-1035-46
โทรสาร 0-2131-1189
โรงแรมและร้านอาหาร สามัญ 1,017.78 30.00
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
171/2 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0-2834-8900
โทรสาร 0-2834-8999
คลังเชื้อเพลิงและบริการ เติมเชื้อเพลิงให้แก่เครื่องบิน สามัญ 637.50 22.59
บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
3 อาคารรัจนาการ ชั้น 17
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2627-2678
โทรสาร 0-2228-6944
บริการขนส่งผู้โดยสาร ทางอากาศ สามัญ 2,272.00 13.28

บุคคลอ้างอิง

บุคลลอ้างอิง ประเภทหลักทรัพย์ สถานที่ติดต่อ
นายทะเบียนหลักทรัพย์ หุ้นสามัญ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000
โทรสาร 0-2009-9991
Set Contact Center 0-2009-9999
E-mail: SETContactCenter@set.or.th
Website: www.set.or.th
ผู้สอบบัญชี   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2271-8000 ต่อ 2405
โทรสาร 0-2618-5783
นายทะเบียนหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2555
ครั้งที่ 2/2556
ครั้งที่ 1/2557
ครั้งที่ 1/2561
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์และกองทุน ชั้น 5 A
เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2299-1824-5, 0-2299-1536
โทรสาร 0-2242-3270
  ครั้งที่ 1/2554
ครั้งที่ 1/2555
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายปฏิบัติการตลาดทุนตลาดเงินและการชำระเงิน
ชั้น 15 เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2626-7503-4
โทรสาร 0-2626-7543
  ครั้งที่ 3/2555
ครั้งที่ 2/2557
ครั้งที่ 1/2558
ครั้งที่ 2/2558
ครั้งที่ 1/2559
ครั้งที่ 1/2560
ครั้งที่ 2/2561
ครั้งที่ 1/2562
ครั้งที่ 2/2562
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายปฏิบัติการบริการธุรกิจหลักทรัพย์ ชั้น AA
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2296-4788
โทรสาร 0-2683-1389
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2554 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายปฏิบัติการตลาดทุนตลาดเงินและการชำระเงิน
ชั้น 15 เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2626-7591, 0-2626-7508
โทรสาร 0-2626-7543
  ครั้งที่ 2/2561
ครั้งที่ 1/2562
ครั้งที่ 2/2562
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายการตลาดบริการธุรกิจหลักทรัพย์ ชั้น AA
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2296-5557
โทรสาร 0-2683-1298