นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิก่อนผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จากงบการเงินรวม ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่แตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ หรืองดจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบการจ่าย หรืองดจ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ห้ามมิให้บริษัทมหาชนจ่ายเงินปันผล หากยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่แม้ว่าบริษัทนั้นจะมีกำไรในปีนั้นก็ตาม นอกจากนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล เงินปันผล (บาท/หุ้น) รอบผลประกอบการ
งดจ่ายปันผล 01/01/62 - 31/12/62
งดจ่ายปันผล 01/01/61 - 31/12/61
งดจ่ายปันผล 01/01/58 - 31/12/58
งดจ่ายปันผล 01/01/57 - 31/12/57
งดจ่ายปันผล 01/01/56 - 31/12/56
13/03/56 10/05/56 0.50 01/01/55 - 31/12/55
งดจ่ายปันผล 01/01/54 ‐ 31/12/54
11/03/54 20/05/54 1.25 01/01/53 ‐ 31/12/53
31/03/53 27/05/53 0.25 01/01/52 ‐ 31/12/52
งดจ่ายปันผล 01/01/51 ‐ 31/12/51
18/04/51 09/05/51 0.45 01/10/50 ‐ 31/12/50
07/01/51 25/01/51 1.80 01/10/49 ‐ 30/09/50
05/01/50 26/01/50 1.65 01/10/48 ‐ 30/09/49
03/01/49 20/01/49 1.50 01/10/47 ‐ 30/09/48