บมจ. หลักทรัพย์เอเชียพลัส

คุณกวี มานิตศุภวงษ์

02-680-1220

บมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง

คุณปองรัตน์ รัตนะตวณานนท์

02-618-1336

บมจ. หลักทรัพย์บีฟิท

คุณอภิชัย เรามานะชัย

02-200-2000 ต่อ 2080

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คุณวรายุ วัฒนศิริ

02-205-7000 ต่อ 4406

บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี-จีเค (ประเทศไทย) จำกัด

คุณอุราศรี พรวิเศษ

02-687-0850

บริษัทหลักทรัพย์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

คุณนลิน วิริยเสถียร

02-657-7823

บริษัทหลักทรัพย์ ฟาร์อีสท์ จำกัด

คุณพลเทพ วงษ์นาค

02-648-1127

บริษัทหลักทรัพย์ ไอวี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

คุณสมประสงค์ แซ่จิว

02-658-5800 ต่อ 107

บมจ. หลักทรัพย์กิมเอ็ง

คุณดาวดี ธีรอภิศักดิ์กุล

02-658-6300 ต่อ 1470

บมจ. หลักทรัพย์เกียรตินาคิน

คุณเบญจพล สุทธิวนิช

02-680-2035

บริษัทหลักทรัพย์ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

คุณนลินี ประมาณ

02-673-5000 ต่อ 5313

บริษัท หลักทรัพย์พัฒนสิน จำกัด

คุณเรณู บรรดาศักดิ์

02-677-3333 ต่อ 3524

บมจ. หลักทรัพย์ฟิลลิป

คุณปรียานันท์ ตรีเพ็ชรชูพร

02-268-0999 ต่อ 483

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

คุณปวีณา ชีวานันท์

02-305-9210

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

คุณฐาปน พานิช

02-633-6472

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด(มหาชน)

คุณศักสิทธิ์ พัฒนานารักษ์

02-617-4962

บมจ.หลักทรัพย์ทรีนีตี้

คุณอดิศักดิ์ พรหมบุญ

02-343-9500 ต่อ 505

บมจ. หลักทรัพย์ยูไนเต็ด

คุณคงสวัสดิ์ มงคลพรอุดม

02-207-0038 ต่อ 512