จำนวนผู้โดยสาร

(พันคน)

2562:

-1.60%

เปรียบเทียบปีที่ผ่านมา

ปริมาณที่นั่ง

(ล้านที่นั่ง - กม.)

2562:

-3.10%

เปรียบเทียบปีที่ผ่านมา

อัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสาร

(%)

2562:

+1.30

เปรียบเทียบปีที่ผ่านมา

พฤศจิกายน

สถิติและข้อมูลอื่นๆ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
พฤศจิกายน
ตุลาคม
กันยายน
สิงหาคม
กรกฎาคม
มิถุนายน
พฤษภาคม
เมษายน
มีนาคม
กุมภาพันธ์
มกราคม