{{ $post->present()->title }}

นายกฤตพล ฉันทฤธานนท์

  • รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

0.000037

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

อายุ

59 ปี

การศึกษา/ประวัติการอบรม

  • ปริญญาตรี: B.A. in Business Organisation Heriot-Watt University, UK
  • ปริญญาโท Hotel Catering, Institute Management Professional Qualification, Queen Margaret University, UK

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

  • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Global Customer Summit South East Asia Executive Program.

ประวัติการทำงาน

ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปี

2559 - 2561 ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารพันธมิตรการบิน และกลยุทธ์การพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
2558 ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนการบริการธุรกิจการบิน และรักษาการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย-ระหว่างทวีป บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
2557 ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนการบริการธุรกิจการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
2554 ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)