{{ $post->present()->title }}

นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา

  • รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฎิบัติการ

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

0.000046

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

10 ต.ค. 2560

อายุ

60 ปี

การศึกษา/ประวัติการอบรม

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอากาศยาน โรงเรียนนายเรืออากาศ

ประวัติการทำงาน

ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปี

1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
1 ต.ค. 2557 - 30 ก.ย. 2558 ผู้อำนวยการภารกิจพิเศษฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
1 ส.ค. 2554 - 30 ก.ย. 2557 ผู้อำนวยการฝ่ายทดสอบและพัฒนาการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ

  • ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยไฟล์ทเทรนนิ่ง จำกัด
  • ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
  • ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบิน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)