รองศาสตราจารย์ ดร. สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

ไม่มี

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

16 ต.ค. 2562

อายุ

48 ปี

การศึกษา/ประวัติการอบรม

 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายอาญา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาเอก นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขากฎหมายอาญา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ สภาทนายความ ปี พ.ศ. 2535
 • วุฒิบัตรหลักสูตรกฎหมายปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง สำนักงานศาลปกครอง
 • Notary Public Training Course (Class 1) 2003 สภาทนายความ
 • The Training Course for Interpreters 2003 สำนักงานศาลยุติธรรม
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย การบังคับคดีและวางทรัพย์แก่ประชาชน รุ่นที่ 4 กระทรวงยุติธรรม
 • Certificate of Participation at The National Center for State Courts (March 28, 2014) United State of America
 • Certificate of Participated in the International Visitor Leadership Program on US Judicial System (March 24 - April 11, 2014) United State of America

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : ไม่มี

บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ

ปัจจุบัน
 • รองศาสตราจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
 • คณะกรรมการ การบินพลเรือน
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
 • อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (ด้านวินัยบุคคล)
 • อนุกรรมการกฎหมาย สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
 • อนุกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำจังหวัดเชียงใหม่
 • อนุกรรมการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระดับเขตพื้นที่ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่
 • ที่ปรึกษา สภาทนายความจังหวัดเชียงใหม่
 • กรรมการ บริษัท สัญลักข์ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย จำกัด
 • ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปี

2554 - 2562 คณบดี คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพ
2557
 • กรรมการการเลือกตั้ง ประจำ เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดเชียงใหม
 • คณะทำงานกำกับดูแลและประสานงานโครงการพิเศษ
 • ที่ปรึกษาและอนุกรรมการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำสภาปฏิรูปจังหวัดเชียงใหม่
 • ผู้ประเมินคุณภาพหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต และนิติศาสตรดุษฏีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการศึกษาธิการ จังหวัดเชียงใหม่
 • กรรมการผู้ทรงคุุณวุฒิ คณะกรรมการศึกษาธิการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม ประจำจังหวัดเชีียงใหม่่
 • ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิก สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ