บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ :
89 สำนักงานใหญ่ การบินไทย ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เปิดให้บริการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 น. - 17.00 น.
ปิดให้บริการ :
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
โทรศัพท์ :
(662) 545-3691
โทรสาร :
(662) 545-3199
CALL CENTER :
(662) 356-1111
อีเมล์ :
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
อีเมล์ :

นายทะเบียนหลักทรัพย์ (หุ้นสามัญ)

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ :
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ :
(662) 009-9000
โทรสาร :
(662) 009-9991
Set Contact Center :
(662) 009-9999
Website :
www.set.or.th