รายได้รวม

(ล้านบาท)

EBITDA

(ล้านบาท)

งบการเงินรวม   2562 2561 2560
งบกำไรขาดทุน
รายได้รวม* (ล้านบาท) 188,954 200,586 190,535
ค่าใช้จ่ายรวม (ล้านบาท) 199,989 212,192 193,430
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (ล้านบาท) (11,035) (11,606) (2,895)
ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท) (12,043) (11,625) (2,107)
ขาดทุนสุทธิ (ล้านบาท) (12,017) (11,569) (2,072)
งบดุล
รวมสินทรัพย์ (ล้านบาท) 256,665 268,721 280,775
รวมหนี้สิน (ล้านบาท) 244,899 248,265 248,762
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 11,766 20,456 32,013
หุ้น
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว (ล้านบาท) 2,182.77 2,182.77 2,182.77
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท) 10.00 10.00 10.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) (5.52) (5.33) (0.97)
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) - - -
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม (1) (ร้อยละ) (6.5) (5.8) (1.1)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (2) (ร้อยละ) (2.5) (2.6) 0.7
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (3) (ร้อยละ) (74.6) (44.1) (6.3)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (4) (เท่า) 12.5 7.4 5.0
หมายเหตุ
  1. อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม เท่ากับ กำไร (ขาดทุน) สุทธิ/รายได้รวม (ไม่รวมอัตราแลกเปลี่ยนและกำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุน)
  2. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ เท่ากับกำไร (ขาดทุน) ก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี/สินทรัพย์รวมเฉลี่ย
  3. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับกำ ไร (ขาดทุน) สุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย
  4. อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ (เงินกู้ยืมระยะสั้น+หนี้สินระยะยาวรวมส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี)/ส่วนของผู้ถือหุ้น

* รายได้รวม รวมผลกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและกำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุน