การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
บันทึกภาพการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดูวิดีโอ
เอกสารแนบ
คำถามและคำตอบ การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
วิธีเข้าร่วมรับชม Microsoft Teams Live Event ดาวน์โหลด
มาตรการและแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลด
ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียง ลงคะแนน และข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
ประวัติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาขน) ดาวน์โหลด
สรุปคำถาม – คำตอบ ในการประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ดาวน์โหลด