นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

ประธานกรรมการ

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ปี 2562 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจครบรอบ 59 ปี ด้วยสถานการณ์ที่แตกต่างไปจาก ปี 2561 โดยต้องเผชิญกับหลากหลายปัจจัยที่ส่งผลในเชิงลบต่ออุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยวของไทย อาทิ เศรษฐกิจโลกขยายตัวต่ำสุดในรอบ 10 ปี สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ภัยธรรมชาติ ความผันผวนของราคาน้ำมันและการแข็งค่าของเงินบาทที่แข็งค่าที่สุดในรอบ 6 ปี รวมทั้ง การแข่งขันด้านราคา ที่รุนแรงในอุตสาหกรรมการบิน ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบกับบริษัทฯ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

จากสถานการณ์ดังกล่าว คณะกรรมการและฝ่ายบริหารบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์ ระยะยาว 10 ปี (พ.ศ. 2560-2569) ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจและนโยบายภาครัฐ ประกอบ ด้วย 5 กลยุทธ์ ได้แก

  1. กลยุทธ์เร่งทำกำไรเพิ่มจากการตลาดเชิงรุกและมีต้นทุนที่แข่งขันได้ (Aggressive Profit) เพื่อสร้างกำไร สูงสุดอย่างต่อเนื่อง โดยการบริหารจัดการรายได้ด้านขนส่งทางอากาศและรายได้เสริม ต้นทุน ฝูงบิน และเครือข่ายเส้นทางบินอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพและแสวงหาโอกาสของกลุ่มธุรกิจ (Business Portfolio) เพื่อใช้ประโยชน์ จากการบริหารทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันจากการประสานความร่วมมือ ภายในกลุ่มธุรกิจสายการบินและองค์กรพันธมิตร รวมถึงพัฒนาธุรกิจที่มีอยู่หรือธุรกิจใหม่ หรือร่วมทุน กับเอกชนในธุรกิจที่มีศักยภาพ
  3. กลยุทธ์สร้างประสบการณ์การเดินทางที่ดีให้กับลูกค้า (Customer Experience) เพื่อให้มีการบริการ แบบไร้รอยต่อ (Seamless) ในทุกจุดบริการ อย่างเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม โดยสร้างความพึงพอใจ สูงสุดให้กับลูกค้า
  4. กลยุทธ์ดำเนินงานด้วยนวัตกรรมและดิจิทัลเทคโนโลยี (Digital Technology) เพื่อพัฒนาโครงสร้าง สถาปัตยกรรมที่ทันสมัยรองรับนวัตกรรมที่ทำให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน และมีระบบเทคโนโลยี สมัยใหม่ที่เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และลดต้นทุน
  5. กลยุทธ์บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิผล (Effective Human Capital Management) มีโครงสร้างองค์กรที่กระชับและคล่องตัว พนักงานมีความผูกพันกับองค์กร ความเป็นเจ้าของ และเข้าใจ การมีส่วนร่วมเชิงธุรกิจ มีการพัฒนาความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้พนักงาน ทุกระดับ มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน

ไม่ว่าหนทางข้างหน้าจะมีอุปสรรคใดเฝ้ารออยู่ เราพร้อมเผชิญ และฟันฝ่าไป เราขอเพียงเวลาเพื่อพิสูจน์ความตั้งใจ และที่สำคัญ เหนืออื่นใด การสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน คือปัจจัยสำคัญ ที่จะช่วยให้เราเอาชนะทุกบททดสอบ และเดินหน้าสู่อนาคตอย่าง ภาคภูมิใจไปพร้อมกับชาวไทยทุกคน ขอความเชื่อมั่นและกำลังใจ ให้เราร่วมกันสานต่อการบินไทยให้ยั่งยืนคู่ฟ้าเมืองไทยตลอดกาล

ในปี 2562 คณะกรรมการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ได้ให้ความสำคัญในการ พัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ รวมทั้งได้ส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อให้ พนักงานได้มีความเข้าใจในหลักการกำ กับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการ ปฏิบัติหน้าที่ ในปีนี้บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาลประจำปี 2562 (CG DAY) โดยมีคณะกรรมการ บริษัทฯ ฝ่ายบริหาร และพนักงานการบินไทย ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption – CAC)

สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ เชื่อมั่นว่า หากคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ อันแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและหัวใจที่พร้อมให้บริการ ของพนักงานทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นการบริการของฝ่ายภาคพื้นและบนเครื่องบิน โดยผนึกกำลังทำงาน ร่วมกันอย่างเต็มที่ จะผลักดันให้แผนปฏิรูปขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายได้สำเร็จ และนำพาการบินไทยกลับคืนสู่ ความภาคภูมิใจของคนไทยต่อไป

ไม่ว่าหนทางข้างหน้าจะมีอุปสรรคใดเฝ้ารออยู่ เราพร้อมเผชิญและฟันฝ่าไป เราขอเพียงเวลาเพื่อพิสูจน์ความตั้งใจ และที่สำคัญเหนืออื่นใด การสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน คือปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้เราเอาชนะทุก บททดสอบ และเดินหน้าสู่อนาคตอย่างภาคภูมิใจไปพร้อมกับชาวไทยทุกคน

ขอความเชื่อมั่นและกำลังใจ ให้เราร่วมกันสานต่อการบินไทยให้ยั่งยืนคู่ฟ้าเมืองไทยตลอดกาล

ในปี 2563 เป็นปีที่บริษัทฯ จะครบรอบ 60 ปี การบินไทยจะยังคง พุ่งทะยานไปข้างหน้า และมุ่งมั่นที่จะสร้างความภาคภูมิใจ ในฐานะสายการบินแห่งชาติอย่างสง่างามและยั่งยืน ตลอด 6 ทศวรรษที่ผ่านมา การบินไทยได้เผชิญหลายสิ่งหลายอย่าง ทั้งอุปสรรคและความสำเร็จ แม้จะมีปัญหานานัปการ แต่สิ่งสำคัญ ที่ช่วยให้บริษัทฯ ฟันฝ่าไปได้ทุกครั้ง นั่นคือพลังแห่งความร่วมมือ ร่วมใจของพนักงานการบินไทย และพลังแห่งการสนับสนุนจาก ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทุกท่าน

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็น สายการบินแห่งชาติ ที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม (National Premium Airline) รวมทั้งได้ปรับปรุงการดำเนินงาน ในหลายด้าน เพื่อเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย ได้แก่ การวางแผนเส้นทางการบินใหม่ที่มีศักยภาพ ปรับลดค่าธรรมเนียมน้ำ มันเชื้อเพลิง เพิ่มความถี่เส้นทางบินที่มีปริมาณผู้โดยสารมากขึ้น อาทิ ปารีส บรัสเซลส์ เวียนนา และโรม รวมทั้งยังได้เปิดเส้นทางบินใหม่สู่เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งได้ปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อลดค่าใช้จ่าย ปรับลดสวัสดิการและค่าตอบแทนของบุคลากร การชะลอโครงการลงทุนที่ไม่จำ เป็น โดยรักษามาตรฐานการให้บริการ และความปลอดภัยในระดับสากล เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและ ประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า

แม้ว่าบริษัทฯ จะดำเนินการตามแผนกลยุทธ์อย่างมุ่งมั่น แต่ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2562 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จากผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง ท่ามกลาง ความตึงเครียดทางการเมืองที่กระจายตัวในหลายภูมิภาค ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศ ลดลง เช่น เสถียรภาพรัฐบาลในยูโรโซน ความขัดแย้งระหว่างอินเดียและปากีสถาน เหตุการณ์ประท้วง ในฮ่องกง ซึ่งส่งผลต่อความกังวลในเศรษฐกิจและการเงินทั่วโลก ประกอบกับสถานการณ์เงินบาทที่แข็งค่า เมื่อเทียบกับประเทศคู่ค้าสำคัญ ส่งผลกระทบต่อทั้งภาคการส่งออกและภาคการท่องเที่ยวของไทย ทั้งนี้ ข้อมูล ของสมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) แสดงการขยายตัวของปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร และปริมาณการขนส่งในปี 2562 ซึ่งเป็นการขยายตัวในอัตราที่ลดลงจากปีก่อน และนับเป็นปีแรกนับตั้งแต่ เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินโลกที่ความต้องการเดินทางของผู้โดยสารต่ำกว่าแนวโน้มการเติบโตระยะยาว ส่งผลให้ในปี 2561-2562 สายการบินจำ นวนมากประสบกับภาวะขาดทุน ขณะที่สายการบินต้นทุนต่ำในไทย ขยายตัวไปยังตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากการอิ่มตัวของตลาดภายในประเทศ ล้วนส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ ทั้งสิ้น แต่ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจของพนักงานทุกภาคส่วน ส่งผลให้ บริษัทฯ ได้รับรางวัลสายการบินยอดเยี่ยมของโลกจากสกายแทรกซ์ ได้แก่ รางวัลอันดับ 1 สายการบินที่ให้ บริการสปาเลาจน์ยอดเยี่ยมของโลก (World’s Best Airline Lounge Spa) โดยได้ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 รางวัล อันดับ 1 สายการบินที่มีพนักงานให้บริการยอดเยี่ยมของเอเชีย (Best Airline Staff in Asia) นอกจากนี้

ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 10 สายการบินชั้นนำยอดเยี่ยมของโลกปี 2019 (World’s Top 10 Airlines of 2019) รางวัล TTG Travel Hall of Fame จากนิตยสาร TTG Travel โดยได้รางวัลสายการบินยอดเยี่ยม แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Best South-East Asian Airline) ติดต่อกันครบ 10 ปี โดยได้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และรางวัลสายการบินดีเด่นของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประจำปี 2562-2563 เป็นต้น และได้รับรางวัลใหญ่ จาก Trip Advisor ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ได้แก่ สายการบินยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งของประเทศไทย (Best Airline in Thailand) และสายการบินยอดเยี่ยมในภูมิภาคเอเชีย (Travelers’ Choice Regional Airlines in Asia)

ด้วยความเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานด้วยระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะส่งเสริมให้บริษัท เติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาลประจำปี 2562 หรือ CG Day โดยมีคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption – CAC) และได้ดำเนินโครงการ “การบินไทยคุณธรรม” อย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนา องค์กรสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นการเสริม ความแข็งแกร่งให้องค์กรบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินตามโครงการสำรวจการกำ กับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำ ปี 2562 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2019) ในระดับ “ดีเลิศ” รวมทั้ง ได้รับรางวัลเครื่องหมาย 5 ดาว จากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ

ในปี 2563 เป็นปีที่บริษัทฯ จะครบรอบ 60 ปี การบินไทยจะยังคงพุ่งทะยานไปข้างหน้า และมุ่งมั่นที่จะ สร้างความภาคภูมิใจในฐานะสายการบินแห่งชาติอย่างสง่างามและยั่งยืน ในนามฝ่ายบริหารและพนักงาน ขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดี เสมอมา ตลอด 6 ทศวรรษที่ผ่านมา การบินไทยได้เผชิญหลายสิ่งหลายอย่าง ทั้งอุปสรรคและความสำเร็จ แม้จะมีปัญหานานัปการ แต่สิ่งสำคัญที่ช่วยให้บริษัทฯ ฟันฝ่าไปได้ทุกครั้ง นั่นคือพลังแห่งความร่วมมือร่วมใจ ของพนักงานการบินไทย และพลังแห่งการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทุกท่าน ซึ่งปัจจัย สำคัญที่จะช่วยให้เราเอาชนะทุกบททดสอบ และเดินหน้าสู่อนาคตอย่างภาคภูมิใจไปพร้อมกับชาวไทยทุกคน