วันที่ กิจกรรม สถานที่
15 พฤศจิกายน 2562 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 3/2562
อาคาร 5 ชั้น 26 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 89 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900
13 สิงหาคม 2562 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 2/2562
อาคาร 5 ชั้น 26 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 89 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900
26 เมษายน 2562 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 หอประชุมกองทัพอากาศ (อาคารทองใหญ่) ถนนพหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
01 มีนาคม 2562 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 4/2561 อาคาร 5 ชั้น 26 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 89 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900