ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย C หลักทรัพย์ THAI

การยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ต่อศาลล้มละลายกลางและคำสั่งศาลล้มละลายกลางที่รับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ไว้พิจารณา

การลาออกจากตำแหน่งของกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

การแต่งตั้งกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

แจ้งการลดสัดส่วนการถือหุ้นบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ของกระทรวงการคลัง

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจตามปกติแม้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขยายเวลาหยุดทำการบินชั่วคราวในเดือนมิถุนายน 2563 อีก 1 เดือน

ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม

การดำเนินการกับบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการผ่อนผันการนำส่งงบการเงิน

ชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติมการขอผ่อนผันระยะเวลาการนำส่งงบการเงิน