นำส่งงบการเงินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

นำส่งงบการเงินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือน และหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

แจ้งมติที่ประชุมใหญาสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

การแต่งตั้งประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ

การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ

ชี้แจงเพิ่มเติมกรณีการผิดนัดชำระหนี้ตามนิติกรรมเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินและการออกตราสารหนี้ ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

การพ้นตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี และ การแต่งตั้งรักษาการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี

การเผยแพร่คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

การลาออกและแต่งตั้ง รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2562