ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

เกรียงศักดิ์ จารุโรจนพล

ที่อยู่ :
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 89 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ :
(662) 545-4053, (662) 545-2424
โทรสาร :
(662) 545-3920
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น :
โทรศัพท์ :
(662) 545-4369

นายทะเบียนหลักทรัพย์ (หุ้นสามัญ)

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ :
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ :
(662) 009-9000
โทรสาร :
(662) 009-9991
Set Contact Center :
(662) 009-9999
Website :
www.set.or.th