วิสัยทัศน์

เป็นสายการบินแห่งชาติที่มีการบริหารจัดการอย่าง มีประสิทธิภาพ และมีกำไรอย่างยั่งยืน ให้บริการดีเลิศ ด้วยเสน่ห์ความเป็นไทย”

ด้วยบทบาทของสายการบินแห่งชาติ ประกอบธุรกิจการ เดินอากาศ ขนส่งผู้โดยสาร พาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นสายการบินที่คนไทย ภาคภูมิใจ จากการให้บริการระดับโลก ตามมาตรฐานสากล ผสมผสานด้วยเสน่ห์ความเป็นไทย สร้างความประทับใจ และพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า จากการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพและสร้างกำไรที่ยั่งยืน

พันธกิจ

ให้บริการขนส่งทางอากาศอย่างครบวงจรทั้งภายในและ ระหว่างประเทศ โดยมุ่งเน้นในเรื่องมาตรฐานความ ปลอดภัย ความสะดวกสบาย การบริการที่มีคุณภาพ ด้วยเอกลักษณ์ความเป็นไทย เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มี คุณค่าและความน่าเชื่อถือสูง รวมทั้งเสริมสร้างความ ประทับใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล เพื่อ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กรและสร้าง ผลตอบแทนการลงทุนที่สูงให้แก่ผู้ถือหุ้น

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่สร้างความแข็งแกร่งให้กับ พนักงาน เพื่อให้ทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ตระหนัก ถึงการให้ความสำคัญแก่ลูกค้า เสริมสร้างขีดความ สามารถ ทักษะ และความรับผิดชอบ ตลอดจนเพิ่มพูน ความผูกพันต่อองค์กร

ช่วยเหลือ ส่งเสริม และแสดงความรับผิดชอบต่อ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในฐานะเป็นสายการบินแห่งชาติ

ทั้งนี้ ต้องดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล