ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมกาบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และเจ้าหน้าที่บริหารตามโครงสร้างสายการบริหารงาน ดังนี้

หมายเหตุ :

(1) คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประกอบด้วย คณะกรรการบริหาร คณะกรรมหารบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม คณะกรรมกำกับยุทธศาสตร์และปฏิรูป บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และคณะกรรมการอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

(2) คือ “ผู้บริหาร” ตามนิยาม ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)